Komunikaty Zarządu Banku

KOMUNIKAT

o uczestnictwie Banku Spółdzielczego w Chynowie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów oraz zasadach funkcjonowania tego systemu.
Pobierz komunikat

KOMUNIKAT

Komunikatu Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie oraz Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Chynowie według stanu na dzień 31.12.2016r.
Pobierz komunikat

KOMUNIKAT

Bank Spółdzielczy w Chynowie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,
https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Bank Spółdzielczy w Chynowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Chynowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa,
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

1. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chynowie.

2. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3. Harmonogram implementacji postanowień Polityki Ładu Korporacyjnego.

4. Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Chynowie.

5. Założenia Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Chynowie.

6. Zasady składania reklamacji

7. Forma i miejsce składania reklamacji

8. Opis procesu kartowego

9. Formularz reklamacji (klienci indytwidualni)

10. Formularz reklamacji (klienci instytucjonalni)

11. Formularz reklamacji kartowej klient indywidualny

12. Formularz reklamacji kartowej klient instytucjonalny

Komunikaty Zarządu Banku