Zasady naliczania opłat i prowizji

 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych niż BS w Chynowie pobiera się od wpłacającego.
 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Chynowie pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Chynowie a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat.
 3. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 2, mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie.
 4. Za dokonywanie zastępczych operacji wpłat i wypłat Bank pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami.
 5. BS w Chynowie zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:
 1. zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności,
 2. zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS,
 3. zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności.
 1. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
 1. Otwarcia i prowadzenia rachunków:
 1. lokat terminowych
 2. wkładów oszczędnościowych
 3. na których gromadzone są środki na cele charytatywne
 4. środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 1. od wypłat kredytów z rachunków kredytowych
 2. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS Chynów (np. dostaw robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS w Chynowie
 3. wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym
 1. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie,
 2. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz – na zasadzie wzajemności- innym instytucjom upoważnionym do udzielenia kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego).
 3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku.

Opłaty i prowizje